INTEGRITETSPOLICY 2,0

För oss på Bilbörsen (“Bolaget”), org.nr 556534–2291 (Linköping), 556465-5156 (Norrköping), 559152-9259 (Nyköping), med huvudkontor Tjälvegatan 2, 582 78 Linköping är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande
uppgifter om dig:
• Namn
• Adress, telefonnummer och epost
• Personnummer
• Betalningsinformation samt betalningshistorik
• Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.
Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Uppgifter för bokföring mm
För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:
• Namn
• Adress
• Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl. exempelvis registreringsnummer,
chassinummer mm), leveransadress etc.
Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar
vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys
Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:
• Namn
• Adress, telefonnummer och epost
• Personnummer
• Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom epost, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare.

Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärs-metoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. Om du köpt en ny bil bevarar vi informationen för detta syfte i 5 år, om du köpt en begagnad bil bevarar vi det i 3 år, om du köpt service- eller reparationstjänster bevarar vi informationen i 2 år och om du enbart fått en offert ifrån oss bevarar vi informationen i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

Mottagare av uppgifter

Generalagenter och fordonstillverkare
När du köper ett fordon eller lämnar in ditt fordon för service eller reparation, kan vissa uppgifter om dig och ditt fordon komma att överföras till en generalagent och/eller en fordonstillverkare. När generalagenter och fordonstillverkare behandlar personuppgifter är de självständigt personuppgiftsansvariga. Detta kan ske exempelvis när en generalagent eller fordonstillverkare hämtar data direkt från fordonet genom gemensamma system och databaser när fordonet kopplas upp hos oss vid reparation eller service, eller uppgifter som vi överför vid köptillfället. De uppgifter som överförs är uppgifter som härrör från dig som kund, data från fordonet eller andra uppgifter om fordonet, t.ex. bilregistreringsnummer eller chassinummer. Dessa uppgifter överförs i den utsträckning som krävs för hantering av garantiärenden hos generalagenten och/eller fordonstillverkaren och för att det är nödvändigt för att kunna hantera en återkallelse ifrån generalagenten eller fordonstillverkaren, eller vid misstanke om säkerhetsproblem.
 
Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.
 
Försäkringsbolag, finansbolag m.m.
När du som kund köper ett fordon eller lämnar in ett fordon på service eller reparation kan dina personuppgifter komma att överföras till ett försäkringbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarigt. Om ett leasingavtal ingås kan vi komma att överföra personuppgifter till ett finansbolag. För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir leasingbolaget, betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.
 
Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 
Överföringar utanför EU
Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.
 
Dina rättigheter
Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. 
Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen. Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Data-inspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.
Ändamål
Personuppgifter som behandlas
Laglig grund
Gallringsfrist
Tidpunkt när gallringsfristen börjar löpa
Provkörning av fordon.
Namn, kontaktuppgifter, körkort och personnummer.
Nödvändigt för att fullgöra avtalet om provkörning.
Tre månader från provkörningen. Om det under provkörningen uppstår en skada på fordonet får vi lagra uppgifterna under den tid som ärendet handläggs, d.v.s. fram tills skadan är reglerad.
Vid provkörningstillfället.
Prospekt som mottagit offert, i syfte att behandla offerten
Namn, kontaktuppgifter och offert.
För att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås.
Under den tid som offerten är giltig.
När offerten lämnas till kunden.
Prospekts som mottagit offert, i syfte att marknadsföra.
Namn, kontaktuppgifter och offert.
Intresseavvägning.
Max […] månader från och med offertens utfärdande.
När offerten lämnas till kunden.
Övriga prospekts.
Namn, kontaktuppgifter
Intresseavvägning.
Max […] månader från och med uppgifterna samlades in från dig eller tre månader från att uppgifterna samlades in från tredje part vad gäller företagskunder.
Insamlingen.
Administrera kundförhållandet, t.ex. skicka påminnelser om service.
Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om fordonet, uppgifter om avtalet.
Nödvändigt för att fullgöra avtalet.
Under den tid som avtalet löper.
När avtalet ingås.
Administrera betalning och kreditupplysningar.
Namn, kontaktuppgifter, kortuppgifter, personnummer och/eller uppgift om den registrerades ekonomiska situation vid betalning via kredit.
Nödvändigt för att fullgöra avtalet.
Under den tid som betalningen genomförs. Denna tid kan vara olika lång beroende på om avtalet avser köp eller leasing av ett fordon.
När betalningen ska genomföras.
Utföra säkra reparationer och service.
Uppgifter som är kopplade till fordonet, t.ex. uppgifter om genomförda felsökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.
Intresseavvägning.
Under den tid som fordonet är i drift.
När fordonet tas i drift.
Hantera reklamationer och uppfylla garantiåtaganden.
Namn, kontaktuppgifter och uppgifter om fordonet såsom genomförda felsökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.
Nödvändigt för att fullgöra avtalet samt nödvändigt för att fullgöra rättslig förpliktelse.
Tre år från köpet eller servicen/reparationen samt under den tid som garantiåtagandet gäller.
När fordonet levereras till kund, vid utförd service/reparation samt från och med utfärdandet av garantin.
Marknadsföring via mail, sms och postala utskick.
Namn och kontaktuppgifter
Intresseavvägning. Medlemsföretaget har ett berättigat intresse av att skicka marknadsföring till befintlig eller tidigare kund.
Kund som köpt ny bil: Fem år
Kund som köpt begagnad bil: Tre år
Kund som har utfört service eller reparation: Två år.
När bilen levereras till kunden. När senaste servicen eller reparationen utfördes.
Behandla dig som kontaktperson (representant) för vår kund.
Namn, kontakt- och adressuppgifter samt uppgifter om fordonet.
Intresseavvägning.
Under den tid som avtalet löper.
När avtal ingås.

Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till 013-495 75 34 eller skicka ett epostmeddelande till marknad@bilborsen.com